BAN MUNICIPAL EN RELACIÓ A LA PROPAGACIÓ DEL CORONAVIRUS COVID-19

El Sr. Jordi Xargay i Congost, Alcalde de l’Ajuntament de Palol de Revardit 

INFORMO 

Atesa la necessitat d’evitar la propagació del coronavirus Covid-19 i en compliment d’allò establert al Reial decret 463/2020, de 14 de març, de declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, els ciutadans només podran circular per la via pública, quan sigui imprescindible, per a les següents activitats:

a)        Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.

b)        Assistència a instal·lacions sanitàries.

c)        Desplaçament al lloc de treball per a la seva prestació laboral, professional o empresarial.

d)        Tornar al lloc de residència habitual.

e)        Assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.

f)         Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances.

g)        Per causa de força major o per situació de necessitat.

h)        Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa, que haurà de fer-se individualment, llevat que s’acompanyi persones amb discapacitat o per una altra causa justificada.

Es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la realització de les anteriors activitats o per a repostar en gasolineres o estacions de servei.

Tota persona que contravingui aquestes disposicions serà objecte de denúncia pels agents de l’autoritat.

La qual cosa es comunica per al seu coneixement general i compliment.