Edictes

Exercici: 2020 Bop: 197-0 Edicte: 7307 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació inicial de l'expedient d'aprovació del Projecte de consolidació d'un tram de la muralla del castell de Palol de Revardit
Exercici: 2019 Bop: 240-0 Edicte: 9848 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT Anunci d'aprovació definitiva de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 35-0 Edicte: 1118 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT Edicte de convocatòria per a la provisió de les places de jutge/essa de pau titular i substitut/a
Exercici: 2019 Bop: 49-0 Edicte: 1808 DIPUTACIÓ DE GIRONA Programes Europeus Anunci d'aprovació definitiva de la modificació del projecte d'ampliació de la xarxa de vies verdes, Palol de Revardit
Exercici: 2019 Bop: 62-0 Edicte: 2231 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una llicència ambiental
Exercici: 2019 Bop: 79-0 Edicte: 3013 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT Anunci d'informació pública de l'expedient d'aprovació d'un projecte d'obres
Exercici: 2019 Bop: 81-0 Edicte: 3087 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT Edicte d'informació pública de la modificació puntual núm. 1 del Pla especial urbanístic de la pedrera La República
Exercici: 2019 Bop: 93-0 Edicte: 3648 CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY Anunci d'aprovació de l'Addenda de col·laboració interadministrativa entre el Consell Comarcal del Pla de l'Estany i els ajuntaments de Camós, Cornellà del Terri, Crespià, Fontcoberta, Palol de Revardit, Sant Miquel de Campmajor, Serinyà i Vilademuls, per al servei de professionals de joventut compartits, per al 2019
Exercici: 2019 Bop: 162-0 Edicte: 6786 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT Edicte referent al Cartipàs municipal 2019-2023
Exercici: 2019 Bop: 189-0 Edicte: 7540 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT Anunci d'informació pública del compte general de l'exercici de 2018
Exercici: 2019 Bop: 203-0 Edicte: 8235 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT Edicte d'aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals
Exercici: 2019 Bop: 224-0 Edicte: 9196 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT Anunci sobre l'aprovació de les bases específiques que regulen la concessió d'ajuts per a despeses escolars per al curs 2019/2020
Exercici: 2019 Bop: 232-0 Edicte: 9434 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIR Edicte d'aprovació inicial de la modificació puntual núm. 20 del text refós de les Normes complementàries i subsidiàries de planejament
Exercici: 2019 Bop: 232-0 Edicte: 9435 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT Edicte d'aprovació inicial de la modificació puntual núm. 22 del text refós de les Normes complementàries i subsidiàries de planejament
Exercici: 2019 Bop: 248-0 Edicte: 10426 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT Extracte en la BDNS de la convocatòria d'ajuts per a despeses escolars del curs 2019/2020
Exercici: 2020 Bop: 196-0 Edicte: 7228 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació provisional de la nova Ordenança reguladora de la taxa per a l'aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministrament d'interès general
Exercici: 2020 Bop: 2-0 Edicte: 10489 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT Edicte d'informació pública del Pla econòmic financer 2019-2020
Exercici: 2020 Bop: 11-0 Edicte: 268 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació inicial projecte obertura franges municipi Palol
Exercici: 2020 Bop: 11-0 Edicte: 269 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació inicial projecte obertura franges sector can Comas
Exercici: 2020 Bop: 36-0 Edicte: 1312 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació inicial del Pressupost 2020, plantilla de personal i relació de llocs de treball
Exercici: 2020 Bop: 37-0 Edicte: 1233 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ - Aprovació inicial del «Projecte de rehabilitació del mas de Palol Sabaldòria com a centre d'interpretació natural (2a Fase) en el municipi de Vilafant» inclosa dins del FEDER 2014-2020
Exercici: 2020 Bop: 60-0 Edicte: 2185 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació definitiva pressupost 2020
Exercici: 2020 Bop: 74-0 Edicte: 2370 AJUNTAMENT DE VILAFANT - Aprovació inicial del desglossat i actualitzat del projecte bàsic i d'execució de la rehabilitació del mas de Palol Sabaldòria
Exercici: 2020 Bop: 95-0 Edicte: 2813 CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY - Aprovació de l'addenda per al 2020 del conveni de delegació entre el Consell Comarcal del Pla de l'Estany i l'Ajuntament de Palol de Revardit per a la prestació del servei de jardineria i manteniments diversos
Exercici: 2020 Bop: 97-0 Edicte: 2858 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació definitiva del Projecte executiu d'obertura i manteniment de les franges perimetrals de prevenció, de les parcel·les interiors i zones verdes, sector Can Comas
Exercici: 2020 Bop: 97-0 Edicte: 2859 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació definitiva del Projecte executiu d'obertura i manteniment de les franges perimetrals de prevenció, de les parcel·les interiors i zones verdes, municipi de Palol de Revardit
Exercici: 2020 Bop: 146-0 Edicte: 5213 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació inicial de les bases específiques que regulen la concessió d'ajuts per despeses escolars per al curs 2020/2021
Exercici: 2020 Bop: 194-0 Edicte: 7223 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 1/2020
Exercici: 2020 Bop: 196-0 Edicte: 7225 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació inicial del Projecte de soterrament de serveis al veïnat de la Beguda
Exercici: 2019 Bop: 22-0 Edicte: 533 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general, la plantilla de personal i la massa salarial del personal laboral per a l'exercici 2019